Poskytované služby

„Moje advokátní kancelář je v rámci poskytovaných právních služeb zaměřena na generální praxi, kam lze zařadit zejména:

Ústavní právo
V této oblasti, v důsledku desetiletého působení na Ústavním soudu, disponuji bohatými zkušenostmi a znalostmi, včetně kvalifikovaného ústavně právního rozboru situace z hlediska případného porušení ústavně zaručených práv a svobod a rovněž vysokou kvalitou podání k Ústavnímu soudu, ať se jedná o standardní ústavní stížnosti anebo návrhy na zrušení části předpisů. Jedná se o obor úzce související i s následujícím správním právem.

Správní právo
V této oblasti poskytuji pomoc nejen podle správního řádu správního, kdy bývám Nejvyšším správním soudem přidělována v rámci právní pomoci jako advokát účastníkům řízení, ale také podle správního řádu. V rámci hmotně právních oblastí se zabývám otázkami náležejících do oblasti správního práva, jako je agenda občanských sdružení, jejich zakládání a činnost, oblast stavebního práva, přestupkového práva, práva obcí a krajů či místních poplatků, otázka ochrany osobních údajů, oblast provozu na pozemních komunikacích a s tím související problematika registru vozidel, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a samozřejmě přestupků z této oblasti pramenící. Nikoli nepodstatnou je i problematika kompenzací za imateriální újmu.

Trestní právo
V důsledku několikaletého působení v řadách policie nabízím hluboké znalosti a s tím související vysokou profesionální odbornou pomoc i v oblasti, jenž je vnímána velmi negativně a dotýká se jak osob obviněných, ale také obětí trestné činnosti, přičemž se jedná o agendu, v níž se velmi často odráží otázky dodržování ústavně zaručených práv osob na trestním řízení zúčastněných; v tomto směru nabízím i nikoli povrchní znalost novinky v trestním právu, a to trestní odpovědnosti právnických osob.

Občanské právo
V rámci občanského práva disponuji zkušenostmi s problematikou spotřebitelských smluv a ochrany spotřebitele jako takové, kam spadá problematika, např. reklamací, označování, apod.; náhradou škody, závazkových vztahů kde poskytuji právní služby při sepisování standardních smluv (např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo), ale také při řešení otázek nájmů a podnájmů nebytových prostor, věcných břemen, jejich vzniku či zániku, podílového spoluvlastnictví, převodu a přechodu vlastnictví bytů, a na tuto problematiku navazující oblast katastru nemovitostí a podávání příslušných návrhu na zápisy vkladů, změn, poznámek a výmazů vlastnických práv, věcných břemen, a dalších podání ve vztahu k nemovitostem. Právě v souvislosti se závazkovými vztahy v rámci občanského či obchodního práva si dovolím zmínit i problematiku daňovou, která je přirozenou součástí mnou poskytovaných právních služeb.

Rodinné právo
Studiem získané zkušenosti a znalosti této agendy si rozšiřuji kromě pravidelných seminářů, i poskytováním právní pomoci a spoluprací se sdružením Střídavka, jenž se zabývá mj. oblastí rozšíření možností střídavé péče mezi rodiči; i s ohledem na uvedené mám zkušenosti s problematikou vyživovací povinnosti rodičů a dětí, manželů, apod., změny jména a příjmení u nezl. dětí či po rozvodu; včetně oblasti sociálně právní.

Pracovní právo
V pracovním právu se soustředím na otázku vzniku a zániku pracovního poměru, jeho změny, úpravy a změny pracovní doby, úprav pracovních smluv včetně konkurenčních doložek, překážek v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanců, možnost organizování se v odborech, plat a platový výměr, apod. Nelze však ani zapomínat na právní úpravu sociálního zabezpečení, včetně důchodového pojištění.

Obchodní právo
Má praxe v obchodním právu se zaměřuje na zakládání obchodních společností a závazkové vztahy, včetně problematiky nekalosoutěžního jednání, Antimonopolní úřad a v neposlední řadě také veřejné zakázky a insolvence.

Procesní právo
V části procesně právní se poskytuji právní pomoc při zastupování v civilních, správních, trestních a rozhodčích řízení, jak bylo shora uvedeno.Jsem přesvědčena, že právo je umění dobra a slušnosti „Ius est ars boni et aequi“ a tato klasická zásada latinských právníků je základem, z něhož vychází i mnou poskytované právní služby.