O Kanceláři

právnická kancelář

JUDr. Jitka Šmídová

Po úspěšném absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 1999 jsem působila dva roky ve službách Policie České republiky a přes krátkodobé působení na Národním bezpečnostním úřadu a v advokátní kanceláři v Praze, jsem v roce 2002 zakotvila na deset let na Ústavním soudu jako asistentka soudce – JUDr. Františka Duchoně, kde jsem získala bohaté znalosti a zkušenosti z oblasti dodržování lidských práv promítající se do všech odvětví práva, zejména však do práva trestního, občanského, rodinného a pracovního. Titul JUDr. jsem získala po ukončení rigorozního řízení na alma mater v roce 2005.  Uvedenou praxí je dáno i směřování mé advokátní kanceláře, v níž vykonávám tzv. generální praxi se zvláštním zaměřením na problematiku dodržování ústavně zaručených práv a svobod v jednotlivých právních odvětvích, kdy se zabývám např. ústavním právem, občanským právem, obchodně závazkovými vztahy, tvorbou smluv, majetkoprávními vztahy, včetně právních vztahů k nemovitostem, vymáháním pohledávek, pracovněprávními vztahy, vztahy mezi manželi, mezi rodiči a dětmi, rodičovskou zodpovědností, trestním řízení v pozici obhájce či zmocněnce, apod., včetně zastupování v řízení před obecnými soudy v trestním, civilním či správním řízení.  Rozsah právní pomoci se pohybuje od pouhé konzultace v projednávané věci až po převzetí právního zastoupení a kompletního vyřízení dané záležitosti. Ucelenost mnou poskytovaných právních služeb dokládá kromě spolupráce s odborníky z dalších oborů (notář, exekutor, apod.) rovněž servis v podobě ověřování podpisu, úschovy peněz, konverze dokumentů.  Výše odměny za poskytnuté právní služby je vždy odvozena od složitosti případu (časové a obsahové) a možností klienta. Odměna za poskytnuté právní služby je stanovena buď jako mimosluvní podle advokátního tarifu (vyhl.č. 177/1996 Sb.) nebo jako smluvní, a to ve formě časové či paušální.   
                              
Těším se na Vaši návštěvu.

                                                                JUDr. Jitka ŠmídováJsem přesvědčena, že právo je umění dobra a slušnosti „Ius est ars boni et aequi“ a tato klasická zásada latinských právníků je základem, z něhož vychází i mnou poskytované právní služby.